ဇင်မျိုးအောင် (ခ) ဖန်လုံး

အမည် ဇင်မျိုးအောင် (ခ) ဖန်လုံး
အသက် 18
Date martyred March 2, 2021
Place fallen ကလေး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
နေရပ် ကလေး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

အသေးစိတ်

Gun shot