Ko Than Win @ Jummah Khan

Name Ko Than Win @ Jummah Khan
Age 36
Date martyred Feb. 28, 2021
Place fallen Dawei Tanintharyi
From Kayatpyin North Qr., Dawei Tanintharyi

Details

Due to dispersing by security forces